xafiiska Boostada
Post office - le bureau de Poste

af Soomaaliga English français
sanduuq waraaqaha lagu rido postbox, mailbox la boîte aux lettres
ninka boosta ka shaqeeya,
boos wale
postman, mailman le postier, facteur
tigidh, stambo, taambar postage stamp le timbre (postal)
sawir, booskaadh postcard la carte postale
sawir [-ka] picture l'image, la photo
baakad package, parcel le paquet, colis
baqshad envelope l'enveloppe
waraaq [-da] paper le papier
warqad [-da] / warqado [warqad-aha] letter(s) lettre(s)
qalin [-ka] pen le stylo
qalin qori [-ga], qalin beesal
qalin qoriyo midabaysan
pencil
color pencils
le crayon
crayons de couleurs
saxiix la signature
cinwaan, laga helo (L/H) address l'adresse
taleefoon [-ka]
taleefoonka gacanta
phone
mobile phone
le téléphone
le téléphone mobile
lambarka taleefoonka phone number le numéro de téléphone
buug taleefoon phone directory l'annuaire téléphonique


kumbuyuutar [-ka]
computer - l'ordinateur

af Soomaaliga English français
kumbuyuutarka miiska desktop computer l'ordinateur de bureau
kumbuyuutarka dhabta/boorsada,
dhabsaar
laptop computer l'ordinateur portable
shaashad [-da], daah display screen l'écran
teebka kumbuyuutarka keyboard le clavier
dooli [-ga], hagaha kumbuyuutarka mouse la souris
haasaawe chat la "tchatche", la conversation
shabakad [-a] network le réseau
internet [-ka]
email [-ka] le courriel
xiriir, xidhiidh le contact
fariin [-ta] / fariimo [fariim-aha] message(s) "