abuurta, dabci [-ga] - la nature

af Soomaaliga English français
dhul [-ka]
ciid [-da]
earth
ground, soil
la terre
le sol
dhul gariir / dhul gariirro earthquake le tremblement de terre
dhiiqo [dhiiq-ada] mud la boue
dhoobo [dhoob-ada] clay l'argile
boodh [-ka], habaas [-ka] dust la poussière
xidid [-ka] root la racine
doog [-ga], caws grass l'herbe
qash [-ka], qaran straw la paille
ubax [-a] / ubaxyo, ubaxaan flower(s) fleur(s)
gabbaldaye sunflower le tournesol
geed [-ka] / geedo tree(s) arbre(s)
geed tiintiin ah le cactus
alwaax [-da] wood le bois [matière]
howd, doox forest la forêt
duur [-ka], ay la jungle
jardiino lagu nasto park le parc
dhuxul [-sha] charcoal le charbon de bois
dab [-ka] fire le feu
qiiq [-a] smoke la fumée
dambas [-ka] / dambasyo ash(es) cendre(s)
qarax dhulka hoostiisa volcano le volcan
buur [-ta] / buuro mountain(s) montagne(s)
godadka buuraha cave la caverne, grotte
taag [-a], kur hill la colline
doox [-a] valley la vallée
haro [har-ada] / harooyin lake(s) lac(s)
biyo xidh dam le barrage
biyo dhaceen waterfall la chute d'eau, cascade
saafi plain la plaine
ban caws leh meadow, grassland la prairie
baadiye fields les champs
baadiye, miyi countryside la campagne
ceel [-ka] water well le puits
buundo [buund-ada], biriij bridge le pont
webi [-ga] river la rivière, le fleuve
bad [-da]
Badda Cas
sea
Red Sea
la mer
la Mer Rouge
bad weyn ocean l'océan
jasiirad [-da] island l'île
eyga dhedig beach la plage
lama degaan desert le désert
carro tuur, (buur bacaad ah) la dune
ciid [-da] sand le sable
dhagax [-a]
dhagax yar
stone la pierre
le caillou
dhagax weyn rock la roche, le rocher
dheeman [-ka] diamond le diamant
yuuraaniyam l'uranium
bir [-ta], kaawiyad [-da] iron le fer
bir xadiid ah, xadiid [-ka] steel l'acier
alamuuniyam aluminum l'aluminium
daasad, (qasacad) tin l'étain
naxaas lead le plomb
maar [-ta] copper le cuivre
qalin [-ka] silver l'argent
dahab [-ka] gold l'or
macdan qode miner le mineur