xayawaan [-ka] - l'animal

af Soomaaliga English français
ey [-ga] / eyo dog(s) chien(s)
magac, (ey yar) puppy le chiot
bisad [-a], yaanyuur [-ta],
mukulaal
cat le chat
mukulaal yar kitten le chaton
jiir [-ka], doolli [-ga] rat, mouse le rat, la souris
geel [-ka] / geeleel camel le chameau
hal [ha-sha] / halo female camel(s) chamelle(s)
nirig / nirigyo young camel jeune chameau
dameer [-ka] / dameerro donkey(s) âne(s)
faras [-ka] / fardo horse(s) le cheval / les chevaux
geenyo [geeny-ada] / geenyooyin mare la jument
darmaan foal, (colt) le poulain
dibi [-ga] / dibiyo ox(en) bœuf(s)
dibi-geeslihiyo zebu le zébu
jiid bull le taureau
sac [-a] / saco cow(s) vache(s)
wel / welo calf / calves veau(x)
wan [-ka] / wanan ram le bélier
ido [id-aha] sheep mouton(s)
ido dheylo' ah lamb l'agneau
lax [-da] / laxo ewe(s) la/les brebis
orgi [-ga] / orgiyo Billy-goat(s) bouc(s)
ri [-da] / ari, ariyo goat(s) chèvre(s)
doofaar [-ka] / doofaarro pig(s) cochon(s), porc(s)
bakayle, bakeyle
[bakayl-aha, bakeyl-aha]
rabbit, hare le lapin, lièvre
faranfar mole la taupe
yaadaddo hedgehog le hérisson
dabagaale, tukulush squirrel l'écureuil
dawaco [dawac-ada],
dacawo / dacawooyin
fox le renard
yeey [-da] wolf le loup
madaxkuti
madaxkuti yar
bear
bear cub
l'ours
l'ourson
goodir / goodirro deer le cerf


shimbir(o) - bird(s) - oiseau(x)

af Soomaaliga English français
buul shimbireed, [buul-ka] nest le nid
gorgor eagle, vulture l'aigle, le vautour
turki, gugley / gugleyo turkey(s) dindon(s), dinde(s)
diiq [dii-ga] rooster, (cockerel) le coq
digaagad / digaagaddo, dooro hen(s) poule(s)
bolobolo, xuur duck le canard
shimbir la rabeysto,
shimbir baded
goose l'oie


cayayaan [-ka] - insect - l'insecte

af Soomaaliga English français
quraansho ants fourmis
dundun [-ta] anthill fourmilière
nooc ayaxa ka mid ah locust, cricket le criquet
jirriqaa, koronkorro [koronkorr-ada] grasshopper la sauterelle
diqsi [-ga], (duulid) fly la mouche
balanbaalis [-ta] / balanbaalisyo butterfly le papillon
haad dragonfly la libellule
shinni-ilaaliye beekeeper l'apiculteur
shinni [-dda] bee(s) abeille(s)
jirac, tusbaali, xoon [-ka] wasp la guêpe
kaneeco [kaneec-ada] mosquitoes les moustiques
baranbaro(oyin) cockroach(es) cafard(s)
caaro [caar-ada]
xuub-caaro
spider
spider web, cobweb
l'araignée
la toile d'araignée
daboqalooc(yo) scorpion(s) "


malaay, kaluun [-ka] / kaluunyo
fish(es) - poisson(s)

af Soomaaliga English français
tuuna, toono tuna le thon
libaax bedeed/bedeedyo shark le requin
hoombaro dolphin le dauphin
nibiri whale la baleine
naasley badda ku nool seal le phoque
diin [-ka] / diinaan,
diin diin [Southern Somalia]
turtle, tortoise la tortue
carsaanyo crab le crabe
bocoologale snail l'escargot
dixiri / dixiriyo earthworm le ver de terre
mas [-ka] / masas snake(s) serpent(s)
qalanjis / qalanjiso lizard le lézard
rah weyn toad le crapaud
rah [-a], hare / hareyaal frog la grenouille


beerta xayawaanka
zoological garden - le jardin zoologique

af Soomaaliga English français
daanyeer [-ka] / daanyeerro monkey(s) singe(s)
fiidmeer [-ta] / fiidmeerto bat(s) chauve(s)-souris
baqbaqaaq [baqbaqaa-ga] parrot le perroquet
gorayo / gorayoyin ostrich l'autruche
libaax [-a] / libaaxyo lion(s) "
libaaxad [-da] lioness la lionne
libaax yar lion's cub le lionceau
haramcad, (harimacad) cheetah le guépard
waraabe [waraab-aha] / waarabeyaal,
dhurwaay
hyena la hyène
dawaco jackal le chacal
deero / deeroyin la gazelle
dameer/dameerro farow zebra(s) zèbre(s)
gari [-ga], geri [-ga] giraffe la girafe
maroodi [-ga] / maroodiyo elephant(s) éléphant(s)
wiyil [wiyi-sha] rhinoceros le rhinocéros
jeer [-ta] hippopotamus l'hippopotame
yaxaas [-ka] / yaxaasyo crocodile(s) "